Phỏng Vấn ông Đỗ Thông Minh, Ls.Nguyễn Quốc Lân, Đoàn Trọng thực hiện