Quả báo: 70 năm qua, chúng bịt miệng dân

 

Từ thuở lập đảng đến giờ chúng nó luôn bịt miệng người Dân, bịt miệng SỰ THẬT .

Bây giờ trời bắt chúng phải tự "bịt miệng" !