Ngày về của Nguyễn Đặng Minh Mẫn

Sáng nay (2 tháng Tám) TNLT Nguyễn Đặng Minh Mẫn đã trở về với gia đình tại thành phố Trà Vinh sau 8 năm bị tù đày, vì đã bày tỏ lòng yêu nước, qua việc viết HS - TS VN.