Đặng Tiểu Bình kẻ thù của dân tôc

Đặng Tiểu Bình mặc áo đen, kẻ đã trực tiếp phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam vào ngày 17-02-1979.

Hôm nay của 41 năm về trước, mặt trời chưa ló dạng, 60 vạn đại quân trung cộng đã tràn qua Biên giới Việt Nam tàn sát, giết hại gần 6 vạn đồng bào chiến sỹ của ta.

Kẻ đã gây ra hàng loạt vụ thảm sát người già, phụ nữ và trẻ em.

Hắn, là kẻ thù của Dân tộc ta, nhưng cũng là bạn tốt của đảng ta.