Thư ngỏ của TS.Josef Bordat về thỉnh nguyện thư ông gửi Quốc Hội Đức trình bày tình hình nhân quyền tồi tệ tại Viet Nam.

5. Januar 2013 About the Petition „Verbesserung der Menschenrechtssituation in Vietnam“   Ladies and gentlemen,Thưa quý vị, for I received a lot of mails in the last days, expressing solidarity and gratitude, and some Vietnamese bloggers mentioned the petition, I first of all want to express my deep joyousness about the fact, that together we really can move something – for the good of the arrested dissidents in Vietnam. I have to admit, that I am not able to read and understand Vietnamese language, so if anybody wants to stay in contact, it would be necessary to use English or German for conversation.Trong những ngày qua tôi nhận được nhiều mails tỏ ý đoàn kết và cảm ơn. Vài Bloggers Việt cũng nhắc đến bản thỉnh nguyện thư. Trước tiên tôi xin thưa cùng quý vị tôi hết sức vui mừng là chúng ta khi cùng hợp tác sẽ thực hiện được nhiều chuyện – giúp cho những nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù tại Việt Nam được an toàn. Tôi thừa nhận là không đọc và hiểu được tiếng Việt, nên khi ai muốn liên lạc với tôi thì xin dùng tiếng Anh hay tiếng Đức. I was asked about my motivation. I started this petition as a private person, not represanting any Political Party or NGO. As a Catholic blogger I am emotionally involved into the different cases of politically motivated trials against Catholic bloggers in Vietnam. Although I do not know anyone personally, I feel free enough to call them „collegues“. I hope they will take this as a token of my esteem. I am, by the way, not an expert on Vietnam. So, I had to learn that there are much more cases ongoing. That once more shows to me the deep need for the petition.Người ta hỏi tôi về động lực (viết thỉnh nguyện thư). Tôi khởi xướng thỉnh nguyện thư với tư cách cá nhân, không đại diện cho đảng phái chính trị hay các tổ chức xã hội dân sự nào. Là một người Blogger công giáo, tôi đã quan tâm đến nhiều trường hợp người Blogger công giáo Việt Nam bị đưa ra tòa. Tôi không quen cá nhân ai, nhưng tôi cảm thấy họ là “đồng nghiệp”. Tôi hy vọng họ chấp nhận lòng quý mến của tôi dành cho họ. Tôi cũng không phải là chuyên gia về Việt Nam. Tuy vậy tôi biết là còn có rất nhiều trường hợp (bắt bớ) đang diễn ra, khiến tôi thấy có nhu cầu sâu xa phải viết thỉnh nguyện thư. I was asked about the legal status of the petition. This petition calls for action within the parlamentary process of legislation in Germany in order to empower the German Government, especially the Minister for Foreign Affairs, to intervene for the good of any dissident, holding Vietnam to account for the protection of Human Rights, i. e. the freedom of religion, of opinion, and of the press.Người ta hỏi tôi về sự hợp pháp của thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện thư này kêu gọi Quốc Hội nên có hành động trong khuôn khổ luật pháp nước Đức, trao quyền hành cho chính phủ Đức, đặc biệt Bộ Ngoại Giao Đức can thiệp cho các nhà bất đồng chính kiến được an toàn, đòi hỏi Việt Nam tôn trọng, bảo vệ nhân quyền: đó là các quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và tự do báo chí. I was asked about posibilities to act additionally. In the moment, there a two posibilities to sign the same petition, one here and one there. You may sign one of them or both. In the end the votes are not counted twice. There is no exact number to be reached in order to get the petition accepted; the goal is to reach 1000 signers.Người ta hỏi tôi có thể làm gì thêm được không. Có hai cách ký cùng một bản thỉnh nguyện, một ở chỗ này và một ở chỗ kia (xin coi chú thích phía dưới). Bạn có thể ký ở cả hai nơi. Nhưng cuối cùng một chữ ký không được đếm là hai. Không có một con số nhất định nào mà dựa theo đó bản thỉnh nguyện được chấp thuận; chỉ tiêu của thỉnh nguyên thư là đạt được 1.000 chữ ký. Furthermore the number of signers does only indicate a certain need for the German Government to negotiate the petition; there is, as far as I know, no obligation to do so. On the other hand, the more signers express their attitude, the better. So: Every single vote counts to keep (first of all: to get) the topic into media and, as a result, into public awareness.Ngoài ra số chữ ký là một hình thức bày tỏ cho chính phủ Đức thấy cần phải quan tâm xét đến bản thỉnh nguyện và như tôi biết, không bắt buộc họ phải hành động. Mặt khác, có càng nhiều chữ ký bày tỏ quan điểm, thái độ của mình thì càng tốt. Mỗi chữ ký đều có giá trị, nhất là kêu gọi được sự chú trọng của truyền thông và nhận thức của dư luận. It also may be, that beside of the legislation members of German Government get to know the cases and act under their general competence to promote Human Rights in the World. That does mean, there is no need for a special mandate concerning Vietnam, but for the awareness, that in Vietnam Human Rights are harmed systematically – and that seems to be the case. So: Please spread the massage broadly!Có thể là giới lập pháp trong chính phủ Đức khi biết đến các trường hợp (vi phạm nhân quyền) sẽ xúc tiến bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu chứ không chỉ riêng cho Việt Nam, dù thế họ sẽ nhận thức rõ được là nhân quyền tại Việt Nam bị vi phạm trầm trọng. Xin quý vị phổ biện rộng rãi thỉnh nguyện thư. Thank you all! God bless you!Cảm ơn quý vị. Chúa ban phúc lành cho quý vị. Yours sincerely,Thân kính Josef Bordat Chú thích: Chỗ này: https://www.openpetition.de/petition/online/verbesserung-der-menschenrec... Chỗ kia: http://www.petitionen24.com/verbesserung_der_menschenrechtssituation_in_...
......

Petition

Verbesserung der Menschenrechtssituation in Vietnam Von: Josef Bordat aus Berlin An:   Deutscher BundestagPetitionsausschuss in Deutschland   Die Bundesrepublik Deutschland möge mit allen gebotenen diplomatischen Mitteln sowohl in den bilateralen Beziehungen als auch über die Europäische Union und die Vereinten Nationen sowie ihre Unterorganisationen auf die Verbesserung der Menschenrechtssituation in der Sozialistischen Republik Vietnam einwirken. Begründung: Im Hintergrund der Petition stehen jüngste Verurteilungen katholischer Bloggerinnen und Blogger, die zeigen, dass insbesondere die Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit in der Sozialistischen Republik Vietnam erheblich eingeschränkt sind. Seit Jahren kommt es in der Sozialistischen Republik Vietnam v. a. gegenüber katholischen Priestern und Laien zu staatlichen Repressionen, obgleich die Verfassung des Landes Glaubens- und Religionsfreiheit garantiert. Zugleich ist eine kritische Berichterstattung über die Politik der Regierung nur unter der Gefahr behördlicher Verfolgung möglich. Am 28. Dezember 2012 wurden nun die drei Dissidenten Nguyen Van Hai, Nguyen Tri Dung und Maria Ta Phong Tan in einem „show trial“ (AsiaNews) zu insgesamt 25 Jahren Haft verurteilt. Die Katholiken hatten in ihren Weblogs Korruptionsfälle der regierenden kommunistischen Partei bekannt gemacht. Nun stehen 14 weitere katholische Bloggerinnen und Blogger in Vietnam vor Gericht. Das Urteil gegen sie wird am 6. Januar 2013 erwartet. Ihnen droht für ihre „subversive Tätigkeit“ des Bloggens mit dem angeblichen Ziel, die „Herrschaft des Volkes zu stürzen“, im schlimmsten Fall die Todesstrafe. (Weitere Informationen: jobo72.wordpress.com/2013/01/03/vietnam-drei-katholische-blogger-in-haft/) Die Sozialistische Republik Vietnam hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ratifiziert und ist daher an ihre Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte (hier: der Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit) zu erinnern. Es ist Aufgabe der Bundesrepublik, dies verstärkt zu tun. Dr. Josef Bordat (Berlin)   Im Namen aller Unterzeichner. Berlin, 03.01.2013 (aktiv bis 02.07.2013) Bitte unterschreiben Sie unter dem Link (xin mời vào link dưới đây để ký tên): https://www.openpetition.de/petition/online/verbesserung-der-menschenrec...  
......

Brief an Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp

P. Hans-Joachim Winkens SAC Pfarrer der Pfarrei Mariä Himmelfahrt im Erzbistum Hamburg - Deutschland Oldenfelder Str. 23 22143 Hamburghwinkens@web.de 28.12.2012     Name des Email-Empfängers: Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp Email:  paulthaihop@gmail.com Tel.: +84.91.845.6754     Hochwürdigster Herr Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp, herzlich grüße ich Sie aus der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt im Erzbistum Hamburg in Deutschland. In unserer Pfarrei leben viele katholische Vietnamesen. Sie sind sehr fromm und engagiert in der Pfarrei. Immer wieder setzen sie sich mit Informationsveranstaltungen und Unterschriftaktionen für die Befreiung katholischer Inhaftierter in Vietnam sein. dabei wollen wir sie als Pfarrgemeinde gerne unterstützen.   Wir möchten auch Sie, sehr geehrter Herr Erzbischof ermutigen, sich weiterhin sehr energisch für die Befreiung der 17 jungen Katholiken einzusetzen. Wir werden hier in Deutschland darüber reden, unsere Politiker unterstützen und auch besonders für die Inhaftierten und alle, die ihnen helfen wollen, beten.   Wir haben gehört, dass 10 Angehörige der 17 jungen Katholiken der Gemeinde Vinh einen Brief verfassten an Sie Herr Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp mit der Bitte, diese in Schutz zu nehmen. Wir haben auch gehört: Am 8.1.2013 werden Gerichtsurteile gegen diese jungen unschuldigen Menschen, die verschiedenen Sozialarbeiten nachgingen, ausgesprochen. Bekanntlich sind solche Urteile schon vorher vorgefertigt. Gerichtsverhandlung findet nur so, in der Regel höchstens 2 Stunden statt.   Gerne nehme ich die Bitte der Vietnamesen meiner Pfarrgemeinde auf, Sie Herr Erzbischof herzlich zu bitten, sich weiterhin für die Inhaftierten einzusetzen. Wir möchten Sie dazu ausdrücklich ermutigen. Unsere Gebete begleiten Sie. Vielen Dank.   Mit herzlichen und dankbaren Grüßen Ihr   P. Hans-Joachim Winkens SAC  , Pfarrer P. Hans-Joachim Winkens SAC  , Pfarrer   Trọng kính Ðức Giám Mục Paul Nguyễn Thái Hợp, Từ Giáo Xứ Giáo Xứ Ðức Mẹ Lên Trời (Pfarrei Mariä Himmelfahrt) thuộc Giáo Phận Hamburg ở Ðức Quốc, tôi xin trân trọng kính chào ngài. Trong Giáo Xứ của chúng tôi có rất nhiều người Công Giáo Việt Nam đang sinh sống. Họ là những người Công Giáo đạo đức và dấn thân cho Giáo Xứ. Họ thường xuyên lập bàn thông tin và xin chử ký đòi trả tự do cho những người tín hữu Công Giáo đang bị tù tội tại Việt Nam. Chính vì vậy giáo xứ chúng tôi sẳn sàng ủng hộ họ. Trọng kính đức Giám mục. Chúng tôi luôn mong mõi ngài tiếp tục hết lòng quan tâm cho tự do của 17 thanh niên Công Giáo. Tại nước Ðức chúng tôi luôn đề cập đến vấn đề này, và ủng hộ những chính trị giả (lên tiếng về việc này) và đặc biệt chúng tôi cầu nguyện cho những người tù nhân và những ai giúp đở họ. Chúng tôi được biết rằng, 10 thân nhân của 17 người thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh, viết một lá thơ thỉnh cầu Ngài (Ðức Cha Phaolô) che chở con em của họ. Theo thông thường thì những bản án này đã được định từ trước. Những phiên tòa mang tính hình thức này chỉ kéo dài tối đa khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẳn lòng đón nhận lời yêu cầu của những tín đồ vn trong giáo xứ Pfarrei Mariä Himmelfahrt, và thỉnh cầu Ðức Cha tiếp tục ủng hộ những người tù nhân này. Chúng tôi xin hết lòng hỗ trợ và luôn cầu nguyện cho ngài. Xin chân thành cám ơn và kính chào Ðức Cha    Chánh Xứ P. Hans-Joachim Winkens SAC , Pfarrer
......

Thủ tướng Đức cảnh báo môi trường kinh tế 2013 sẽ khó khăn hơn

“Kiên nhẫn” và “Can đảm” là lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài diễn văn chúc mừng năm mới. Bà Merkel còn cảnh báo các công dân của mình rằng kinh tế năm 2013 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2012. Theo nội dung bài diễn văn được gởi đến giới truyền thông vào hôm qua, Chủ nhật 30/12/2012, Thủ tướng Đức đánh giá: « Các cải cách mà châu Âu đưa ra bắt đầu có hiệu quả. Nhưng chúng ta cần nhiều sự kiên nhẫn. Chúng ta vẫn cần nhiều thời gian để vượt qua cơn khủng hoảng ». Tuy nhiên, bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng thất nghiệp tại Đức đã ở mức thấp nhất và lượng việc làm đang ở mức cao nhất kể từ khi hiệp nhất đất nước cách đây 22 năm. Theo AFP, mặc dù Đức có nền tài chính tốt nhất so với phần đông các nước thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu, nhưng nền kinh tế đã bị chựng lại trong suốt năm 2012. Tăng trưởng GDP trong quý III chỉ đạt ở mức 0,2%, so với mức 0,3% của quý II, và 0,5% trong quý I. Ngân hàng Trung ương của Đức dự đoán đầu tàu kinh tế châu Âu sẽ đối mặt với tăng trưởng chậm, thậm chí có thể là sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái ngắn ngủi. Theo đó, kinh tế Đức có thể sẽ bị trì trệ trong năm 2013, với mức tăng trưởng GDP dự đoán là 0,4% AFP cho rằng cảnh báo của Thủ tướng Đức đưa ra đã chặn đứng mọi nhận định lạc quan do Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble và Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra cho rằng điều tệ hại nhất của đợt khủng hoảng đã trôi qua. Cuối cùng, Thủ tướng Đức kêu gọi một sự giám sát chặt chẽ thị trường tài chính khi nhấn mạnh đến vai trò của Nhà nước nhằm tạo ra sự tin tưởng nơi người dân. http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121231-thu-tuong-duc-angela-merkel-canh-bao-moi-truong-kinh-te-nam-2013-se-kho-khan-hon
......

Wachstum und Stabilität in schwierigem Umfeld sichern

Deutschland ist Stabilitätsanker und Wachstumsmotor in Europa Deutschland steht wirtschaftlich gut da. Derzeit sind in unserem Land so viele Menschen in Arbeit wie nie zuvor - im Jahr 2011 über 41 Millionen. Dabei geht der Beschäftigungsanstieg zum allergrößten Teil auf das Konto von regulären, unbefristeten Vollzeitjobs. Die Arbeitslosenquote war zuletzt so niedrig wie seit 20 Jahren nicht mehr. Zudem ist die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland so niedrig wie nirgendwo sonst in der Europäischen Union. Möglich wurden diese Erfolge nur, weil unsere Wirtschaft dank guter Rahmenbedingungen und der enormen Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter wächst - im vergangenen Jahr um plus 3 Prozent. Aber ebenso muss gesehen werden, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung derzeit aufgrund der weltwirtschaftlichen Lage abkühlt und für Deutschland nur noch ein geringeres Wachstum zu erwarten ist. Wachstum trotz Risiken sichern Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg ist zudem gefährdet von den ständigen Forderungen nach mehr gut gemeinten Wohltaten, die mittelbar oder unmittelbar vom Staat und damit allen Bürgerinnen und Bürgern finanziert werden sollen. Jedem muss klar sein, dass das Wohlstandsniveau in Deutschland letztlich davon abhängt, was durch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft erarbeitet wird: Erwirtschaften geht vor Verteilen. Das muss das Prinzip sein, an dem wir jeden Vorschlag messen. Wir müssen einen klaren ordnungspolitischen, wachstumsfreundlichen Kurs halten. Angesichts des schwierigen internationalen Umfelds ist eine wachstumsfreundliche Konsolidierung in Deutschland und Europa unverzichtbar. Der eingeschlagene Konsolidierungskurs bei den öffentlichen Haushalten in Deutschland wirkt und muss konsequent fortgesetzt werden. Dass der Gesamthaushalt in Deutschland 2012 ausgeglichen sein wird, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Auch beim Bundeshaushalt setzen wir die Konsolidierung konsequent um: 2013 wird die Schuldenbremse eingehalten - und damit drei Jahre früher als im Grundgesetz vorgeschrieben. Für das Jahr 2014 wollen wir einen Bundeshaushalt ohne strukturelles Defizit aufstellen. So schaffen wir Spielräume, um Bürgerinnen und Bürger zu entlasten und weiterhin Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung in Deutschland zu sichern. Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, Wachstumskräfte zu mobilisieren, Wachstumsbremsen zu verhindern und zu lösen und so Rahmenbedingungen zu sichern und zu schaffen, die den Wirtschaftsstandort Deutschland noch robuster und wettbewerbsfähiger machen. Allen Versuchen, den eingeschlagenen Konsolidierungspfad zu verlassen, neue vermeintliche Wohltaten zu verteilen oder dem deutschen Wirtschaftswachstum neue Hemmnisse in den Weg zu legen, muss eine klare Absage erteilt werden. http://www.bmwi.de/DE/Themen/wirtschaft,did=472946.html?view=renderPrint
......

Brief an Herrn Markus Löning

Herrn Markus Löning Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe. Auswärtiges Amt 11013 Berlin Stuttgart, den 27.12.2012   Sehr geehrter Herr Löning,   zu allererst ein ganz herzliches Dankeschön für Ihren Einsatz für die Menschenrechte in vielen Ländern und kürzlich auch in Vietnam. Während europäische und auch deutsche Politiker bei Besuch autokratischer Staaten in der Regel Wirtschaftsinteresse vor Menschenrechte stellen, kritische Äußerungen in Menschenrechtsfragen im Gespräch mit den Machthabern vermeiden, haben Sie sich mit deutlichen Worten für die Freilassung aller politischen Gefangenen in Vietnam eingesetzt und die Aufhebung der Pressezensur gefordert. Ihrem mutigen und ungewöhnlichen Eintritt für Menschenrechte gehört uneingeschränkter Dank und Anerkennung der Menschenrechtsaktivisten in und außerhalb Vietnam.   Sie haben in Vietnam direkt erleben können, wie die vietnamesische Regierung den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) der Vereinten Nationen, den Vietnam selbst ratifiziert hat, missachtet und verletzt. Von der Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes erfahren wir, dass Ihrem Wunsch mit Regimekritiker zu sprechen und ein Gefängnis zu besuchen, nicht entsprochen wurde. Das vietnamesische Regime offenbarte dadurch seine immense Angst vor einer Demokratisierung und weiß sich keinen anderen Rat mehr als den Dialog zwischen Ihnen und den Dissidenten zu verbieten.   Obwohl Sie die Demokratie- Aktivisten und die politischen Gefangenen nicht treffen durften, können Sie sicher sein, dass Ihre Worte für Freiheit und Menschrechte in die abgelegensten Gefängniszellen dringen und all diese aufrechten Menschen erreichen werden. Ihre Äußerungen zum Schicksal dieser Menschen sind Trost, Anerkennung und zugleich Ermutigung für deren Engagement für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit in Vietnam.   Ganz aktuelle gibt es wieder neue Menschenrechtsverletzungen in Vietnam. Laut einer Meldung der BBC von 27.12.2012 wurde der bekannte Rechtsanwalt Le Quoc-Quan wegen angeblicher Steuerhinterziehung verhaftet. Aufgrund seines Engagements für eine pluralistische Gesellschaft in Vietnam wurde er vor einigen Jahren nach einem Studium in den USA bei Rückkehr nach Vietnam bereits für 100 Tage inhaftiert.   Zum bevorstehenden Jahreswechsel wünschen wir Ihnen fürs neue Jahr 2013 Gesundheit und Glück sowie viel Erfolg in Ihrem weltweiten Einsatz für die Menschenrechte und humanitäre Hilfe.   Mit freundlichen Grüßen   Dr.Hong-An Duong (Forum Vietnam 21)
......

Menschenrechtler: Einschränkung der Religionsfreiheit in Vietnam

In Vietnam droht Menschenrechtlern zufolge eine Einschränkung der Glaubensfreiheit. Am 1. Januar trete ein umstrittenes Gesetz in Kraft, mit dem die Behörden religiöse Gemeinschaften willkürlich an ihrer Glaubensausübung hindern könnten, sagte der Asienreferent, der «Gesellschaft für bedrohte Völker», Ulrich Delius, am Freitag in Göttingen. Alle Religionsgemeinschaften müssten künftig ihre Aktivitäten anmelden und registrieren lassen. «Das ermöglicht eine lückenlose Erfassung und Überwachung.»  Außerdem müssten die Gläubigen nachweisen, dass sie 20 Jahre lang keine Gesetze verletzt hätten. «Dies dürfte bei vielen Glaubensgemeinschaften problematisch sein, da sie in Zeiten verstärkter Verfolgung nicht immer legal aktiv sein konnten und in den Untergrund gehen mussten», erläuterte Delius. In den vergangenen Jahren seien immer wieder Christen und Menschenrechtler zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, weil sie sich für mehr Religionsfreiheit in dem sozialistischen Staat eingesetzt hätten.  Delius forderte die Bundesregierung auf, das vietnamesische Vorgehen öffentlich und nachdrücklich zu kritisieren. Erst am Donnerstag sei der Menschenrechtsanwalt Le Quoc Quan in der Hauptstadt Hanoi verhaftet worden. Der Dissident habe sich in Internet-Blogs für mehr Glaubensfreiheit engagiert. Viele Vietnamesen gehörten offiziell nicht zugelassenen protestantischen Kirchen oder Hauskirchen an, sagte Delius. Mehr als 250 Männer und Frauen säßen wegen ihres Engagements für Religionsfreiheit im Gefängnis. http://www.jesus.de/blickpunkt/detailansicht/ansicht/einschraenkung-der-religionsfreiheit-in-vietnam189833.html   Hạn chế tự do tín ngưỡng tại Việt Nam Ngày thừ sáu 28.12.2012 tại Göttingen, CHLB Đức, ông Ulrich Delius, đặc trách về Á Châu của „Hiệp hội tranh đấu cho các dân tộc bị đe dọa“ (Gesellschaft für bedrohte Völker) cho hay, kể từ ngày 01.01.2013 nhà nước Việt Nam sẽ cho thi hành một bộ luật mới về tôn giáo, theo đó nhà nước có thể tùy tiện, độc đoán hạn chế quyền tự do tôn giáo.Tượng Đức Mẹ bị đập phá tại Giáo điểm Con Cuông 30.11.2011(Hình: Nữ Vương Công Lý)  Nhà nước kiểm soát  chặt chẽ.các đoàn thể tôn giáo, bắt buộc họ phải khai báo và đăng ký tất cả mọi  hoạt động  Ngoài ra nhà nước còn đặt điều kiện bắt mọi tín đồ phải chứng minh được trong vòng từ 20 năm trước đến nay chưa bao giờ làm gì trái luật. Ông Delius cho rằng đòi hỏi này của nhà nước là một vấn đề vô cùng nan giải cho tín hữu, vì trong quá khứ họ đã từng nhiều lần phải lén dự thánh lễ hay lén đi lễ chùa vì bị nhà nước làm khó dễ. Đấy là chưa kể có đến hơn 250 người người tranh đấu cho nhân quyền và tín hữu đã  bị  chế độ kết  án tù nặng nề chỉ vì họ đòi hỏi tự do tôn giáo. Ông Ulrich Delius kêu gọi chính phủ CHLB Đức lên tiếng  phản đối hành động ngang ngược này cùa nhà nước Việt nam. Ông cũng nhắc thêm là hôm thứ năm 27.12.2012 nhà nước đă bắt luật sư Lê Quốc Quân, một luật sư thường tranh đấu cho nhân quyền và tự do tín ngưỡng.    TS Duong Hong-An (Forum Vietnam 21)  
......

Auf die FDP kommt es an

(20.12.2012) Reglementieren, Abkassieren und Schuldenmachen: Deutschlands Linksparteien folgen dem Kurs einer französischen Regierung, die bereits selbst erkannt hat, dass dieser Weg in eine Sackgasse führt und zögerlich umsteuert. Im Interview mit dem Schweizer Wochenmagazin „Die Weltwoche“ redet FDP-Parteichef Philipp Rösler über die Renaissance sozialistischer Ideen in Europa und warum ein liberales Korrektiv im deutschen Parteienspektrum seiner Meinung nach wichtiger denn je ist. Alle anderen Parteien – die Union mit eingeschlossen - setzten bei den anstehenden Problemen auf den Staat als Problemlöser Nummer eins, bemängelte der Vizekanzler. Für die Freidemokraten sei aber klar, dass der Wohlstand, den Deutschland zurzeit erlebe, der Initiative und der Kreativität der Menschen und Unternehmer zu verdanken sei. „Je mehr Freiheit wir ihnen geben, desto erfolgreicher können sie sein. Bei diesem Vertrauen auf die Kraft der Freiheit und der Verantwortung übertrifft uns niemand.“ Wir sind das liberale Korrektiv Rösler ist aber „felsenfest überzeugt“, dass es in Deutschland einen Markt für liberale Ideen und Grundhaltungen gibt. Paradoxerweise fielen liberale Grundideen wie Eigenverantwortung, schlanker Staat, solides Wachstum, Toleranz, Bürgerrechte in Deutschland eher auf nährbaren Boden, wenn die Wirtschaft ein Tal durchläuft. Unabhängig von den Umfragezahlen für die FDP gebe es aber viele Deutsche, die liberal denken. Die gelte es, wieder zu gewinnen, so Rösler. „Auf die FDP kommt es an - als unbequeme Stimme der Vernunft. Wir sind das liberale Korrektiv. Wir lassen die Menschen in Ruhe, aber nicht im Stich. Das ist unsere Grundhaltung.“ Frankreich steuert um, Rot-Grün hält falschen Kurs Es gebe in Europa erkennbar eine Renaissance sozialistischer Ideen, erklärte der Wirtschaftsminister weiter. „Natürlich schauen wir uns die Entwicklung in Frankreich an und sehen den Irrwitz der versammelten deutschen Linken, dortige Fehler zu importieren.“ Denn faktisch stehe Frankreich am Rand einer Rezession. Die Verschuldung des Nachbarlands sei fünfmal so hoch wie hierzulande. Außerdem gebe es dort eine enorme Arbeitslosigkeit, insbesondere bei der Jugend. „Die französische Regierung nimmt jetzt zögerlich die Realität an und versucht umzusteuern. SPD und Grüne in Deutschland aber begeben sich schnurstracks auf diesen Holzweg des Reglementierens, des Abkassierens und fortwährenden Schuldenmachens“, kritisierte der Liberale. Dem einen Riegel vorzuschieben gelte es durch die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Die richtigen Antworten für Europa Rösler hält die die ordnungspolitische Linie der Deutschen für das richtige Rezept, um die Schuldenkrise in Europa zu meistern. „ Ordnungspolitik ist keine Frage der Nationalität. Unser Konzept der Schuldenbremse ist vernünftig“, betonte der Wirtschaftsminister. Die habe auch Griechenland verstanden. Athen habe haben 72 von 72 angekündigten Reformen umgesetzt. Zwar seien weiter Schritte nötig, um Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken. Der Troika-Bericht zeige aber, dass Griechenland den richtigen Kurs eingeschlagen habe. http://www.liberale.de/Auf-die-FDP-kommt-es-an/12003c18309i1p/index.html
......

Pressemitteilung des Auswärtigen Amtes: Menschenrechtsbeauftragter Löning fordert Aufhebung von Pressezensur und Freilassung politischer Gefangener in Vietnam

Erscheinungsdatum 15.12.2012 Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, fordert von der vietnamesischen Regierung die Freilassung aller politischer Gefangenen und die Aufhebung der Pressezensur. Er erklärte dazu nach der Rückkehr von seiner Vietnam-Reise am 15.12. in Berlin: Zusatzinformationen Die wirtschaftlichen und sozialen Erfolge Vietnams der letzten Jahre dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es im Menschenrechtsbereich und bei der Demokratisierung noch erheblicher Anstrengungen bedarf. Wer den Führungsanspruch der Kommunistischen Partei anzweifelt, führende Regierungsmitglieder kritisiert oder Pluralismus fordert, läuft Gefahr, verfolgt und ohne Achtung rechtsstaatlicher Grundsätze weggesperrt zu werden. Einige Regimekritiker durften mich nicht treffen, meinem Wunsch auf Besuch eines Gefängnisses in Ho Chi Minh-Stadt wurde nicht entsprochen, bei der Abschlusspressekonferenz erschienen mehr 'offizielle Zuhörer' als Journalisten. Die Führung Vietnams muss mehr Demokratie wagen. Ich fordere die Verantwortlichen dazu auf, dem Beispiel Myanmars zu folgen und unverzüglich alle politischen Gefangenen frei zu lassen sowie die Pressezensur aufzuheben. Vietnam hat sich völkerrechtlich dazu verpflichtet, Meinungs- und Pressefreiheit zu gewähren und muss sich nun auch daran halten.“ Hintergrund: Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, reiste vom 9. bis 14. Dezember 2012 nach Vietnam, um einen Eindruck von der politischen und menschenrechtlichen Lage zu bekommen. Er war dazu in Hanoi und Ho Chi Minh Stadt und führte Gespräche mit Regierungsvertretern, der Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorganisationen, Menschenrechtsverteidigern, Religionsvertretern und Wirtschaftsrepräsentanten. Markus Löning besichtigte auch eine Textilfabrik, die auch für deutsche Unternehmen produziert. Der Besuch eines Gefängnisses wurde ihm nicht erlaubt. Vietnam hat den sogenannten Zivilpakt der Vereinten Nationen ratifiziert. Darin sind die Meinungs- und Pressefreiheit festgeschrieben. Vietnam bewirbt sich für den Zeitraum von 2014 bis 2016 um einen Sitz im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen. http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Meldungen/2012/121215-Loening-Vietnam.html Ủy nhiệm viên Löning đòi hỏi hủy bỏ kiểm duyệt báo chí và trả tự do cho tù  nhân chính trị tại Việt Nam Ủy nhiệm viên của chính phủ Đức về nhân quyền Löning đòi hỏi chính phủ Việt nam phải trả tự do tất cả tù  nhân chính trị và hủy bỏ kiểm duyệt báo chí. Sau chuyến công du qua Việt Nam, ngày 15.12.2012 ông đã tuyên bố tại Berlin:  „Những thành công về kinh tế và xã hội ở Việt Nam trong những năm vừa qua không thể che dấu được là còn có rất nhiều vấn đề cần phải được cải thiện như tình trạng nhân quyền và dân chủ hóa. Bất chấp các nguyên lý căn bản của một quốc gia pháp trị, nhà cầm quyền bắt bớ những ai tỏ ý hoài nghi yêu sách lãnh đạo của đảng Cộng sản, chỉ trích các quan chức trong chính quyền nhà nước hoặc đòi hỏi thể chế đa nguyên. Một vài người phê bình chỉ trích nhà nước không được phép gặp tôi. Nguyện vọng của tôi muốn được thăm một nhà tù ở thành phố Hồ Chí Minh không được đáp ứng. Tại cuộc họp báo kết thúc chuyến công du của tôi lại có nhiều thính giả „chính thức“ hiện diện hơn là nhà báo. Lãnh đạo Việt Nam nên cố gắng, dám thử thách chế độ dân chủ. Tôi kêu gọi những vị đang có trách nhiệm hãy noi theo gương mẫu Miến Điện, lập tức trả tự do cho tất cả tù nhân chính chính trị và bỏ lệnh kiểm duyệt báo chí. Trên quốc tế công pháp Việt Nam đã cam kết bảo đảm các quyền tự do tư tưởng và tự do báo chí, vậy Việt Nam phải giữ và theo đúng các điều này“. Bộ ngoại giao Đức cũng lưu ý là Việt Nam đã chính thức ứng cử vào „Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc“ nhiệm kỳ 2014-2016 Dr. HongAn Duong (Forum Vietnam 21)  
......

Bundesregierung: Vietnam soll politische Häftlinge freilassen (Chính phủ Đức: Việt Nam phải trả tự do cho tù nhân chính trị)

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Löning, hat die vietnamesische Führung aufgefordert, alle politischen Gefangenen freizulassen und die Pressezensur aufzuheben. Nach seiner Rückkehr aus dem südostasiatischen Land sagte Löning in Berlin, die wirtschaftlichen und sozialen Erfolge Vietnams dürften nicht darüber hinweg täuschen, dass es noch erheblicher Reformen bedürfe. Als Beispiele nannte der FDP-Politiker den Bereich der Menschenrechte und den Demokratisierungsprozess. Wer den Führungsanspruch der Kommunistischen Partei anzweifle oder hohe Regierungsmitglieder kritisiere, laufe Gefahr, ohne Achtung rechtsstaatlicher Grundsätze inhaftiert zu werden. http://www.dradio.de/nachrichten/201212151500/3 Chính phủ Đức: Việt Nam phải trả tự do cho tù nhân chính trị   Ủy nhiệm viên của chính phủ Đức về nhân quyền, ông Markus Löning,  đã trở lại Đức sau 5 ngày công du Việt Nam từ 09.12. đến 14.12.2012 Ngay ngày hôm sau, 15.12.2012,  ông tuyên bố đã đòi hỏi đòi hỏi nhà nước Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị đang bị bắt giữ và đồng thời phải hủy bỏ lệnh kiểm duyệt báo chí. Ông Löning nhấn mạnh, những thành công về kinh tế ở Việt Nam không thể che dấu được là còn có rất nhiều vấn đề cần phải cải thiện như tình trạng nhân quyền và dân chủ hóa.. Ông nói thêm, bất chấp các nguyên lý căn bản của một quốc gia pháp trị, nhà cầm quyền lập tức bắt bớ những ai tỏ ý hoài nghi yêu sách lãnh đạo của đảng Cộng sản hoặc chỉ trích các quan chức trong chính quyền nhà nước   Nguồn: http://www.dradio.de/nachrichten/201212151500/3   Duong Hong-An („Forum Vietnam 21“)
......

Löning: Wir erwarten Verbesserung der Menschenrechte in Vietnam

Markus Löning im Gespräch mit Doris Simon Markus Löning (FDP) will in Vietnam unter anderem Meinungsfreiheit und Arbeitsbedingungen zur Sprache bringen. Wenn beide Länder ihre Beziehungen vertiefen wollen, erwarte Deutschland in diesen Fragen Fortschritte, sagt der Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung. Am Tag der Menschenrechte führt Markus Löning (FDP) Gespräche in Vietnam. (Bild: picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini) Doris Simon: Heute, am 10. Dezember, ist auch der Tag der Menschenrechte. Manche stellen eine Kerze der Menschenrechtsorganisation Amnesty International ins Fenster, um an alle diejenigen zu erinnern, deren Menschenrechte eingeschränkt sind. Markus Löning, der Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte, ist nach Vietnam gereist, wo er jetzt am Telefon ist. Guten Tag! Markus Löning: Guten Tag! Simon: Herr Löning, was wollen Sie in Vietnam erreichen? Löning: Zum einen mit der Regierung sprechen über genau die Fälle, die Sie gerade angesprochen haben: Meinungsfreiheit, es gibt in Vietnam politische Gefangene, es gibt Zensur, es gibt eine Unterdrückung der Religionsfreiheit. Also die klassischen politischen Rechte sind eingeschränkt, und das will ich der Regierung sagen, wo da die Position Deutschlands ist, und ich treffe auch eine Reihe von ehemaligen politischen Gefangenen, von Dissidenten, von Leuten, die sich hier mutig engagieren. Simon: Menschenrechte sind ja meist das letzte Thema, über das Regierungen, in deren Ländern es in diesem Bereich Probleme gibt, reden wollen. Wenn Sie dort ankommen, wir hören das jetzt gerade, wie in Hanoi am Flughafen, wie muss ich mir so ein Gespräch mit Regierungsvertretern vorstellen? Deutliche Worte oder eher diplomatisch durch die Blume? Löning: Nein, das ist immer eine Mischung. Wir haben ein Interesse daran, die Beziehungen zu Vietnam weiterzuentwickeln und weiter zu vertiefen, und da gibt es angenehme Teile und da gibt es unangenehme Teile und zu diesen unangenehmen Teilen gehört die Situation der Menschenrechte, und es ist meine Aufgabe, den vietnamesischen Partnern klarzumachen, wenn wir die Beziehungen weiter vertiefen wollen, dass wir eine Verbesserung der Menschenrechtslage erwarten, und zwar in den Bereichen, die ich genannt habe: bei der Meinungsfreiheit, bei der Demokratisierung des Landes, bei der Rechtsstaatlichkeit des Landes, aber auch zum Beispiel in Bereichen, die Deutschland sehr betreffen und die den Handel betreffen, wie Produktionsbedingungen, wie werden Arbeitnehmer hier behandelt, wie sind die Arbeitsbedingungen in Fabriken. Simon: Läuft das denn dann so nach dem Motto ab, wenn sie dies und jenes einhalten und uns die Zusage geben, dann könnten wir im Gegenzug dies und jenes tun? Löning: Nein. Das sind keine Wenn-dann-Gespräche, sondern es sind Gespräche, wo wir sehr klar darauf hinweisen, dass wir Fortschritte erwarten, dass wir erwarten, dass Vietnam sich an die internationalen Zusagen, die es gemacht hat - es hat ja eine ganze Reihe von UN-Konventionen ratifiziert -, dass es das auch einhält, dass wir darauf drängen, dass es eingehalten wird, dass wir bereit sind, zum Beispiel bei der Entwicklung der Justiz auch zu helfen, durch Ausbildung oder Ähnliches. Aber die politische Initiative muss von hieraus kommen. Also da wird gedrängt, es gibt hier kein "wenn, dann" und kein Drohen mit einer großen Keule, sondern es wird klar gemacht, wir können die Beziehungen nur gut weiterentwickeln, wenn sich auch im Bereich der Menschenrechte etwas verbessert. Simon: Wie abhängig sind Ihre deutlichen Worte eigentlich davon, wie groß und wie wichtig das Land ist für Deutschland? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es einen Unterschied zwischen, sagen wir mal, Vietnam und China. Löning: Zunächst mal muss man sagen, dass das deutsche Wort überall gehört wird und dass wir aufgrund unserer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung überall Gehör finden mit den Dingen, die wir sagen. Es berichten mir gerade immer wieder auch chinesische Dissidenten, dass sie sagen, das, was ihr sagt, kommt an als Botschaft. Simon: Aber hat das auch Folgen? Löning: Ai Weiwei sagt uns, es sei auch dem Druck der Deutschen zu verdanken, dass er wieder freigekommen sei, und auch andere haben mir berichtet, dass sie gesagt haben, ja, ich habe es im Gefängnis gemerkt, meine Familie wurde nicht belästigt, ich wurde besser behandelt im Gefängnis, ich bin rausgekommen, als ich rauskommen sollte, und bin nicht noch länger im Gefängnis gehalten worden. Also es hat durchaus auch Effekte, manchmal direkt sichtbare, manchmal nicht so direkt sichtbare. Aber es kommt darauf an, dass wir die Botschaft immer wieder klar und deutlich wiederholen. Wir erwarten von unseren Partnern die Einhaltung der Menschenrechte und eine Verbesserung der Menschenrechtssituation, und das tun wir und diese Botschaft senden wir auch unangesehen des Partners. Da kriegt jeder Partner die Botschaft, die auf sein Land zutrifft, und wir benennen die Defizite, die in dem jeweiligen Land zu benennen sind. Simon: Herr Löning, heute bekommt ja die Europäische Union in Oslo den Friedensnobelpreis verliehen. Aus Sicht etwa von Amnesty International, der Menschenrechtsorganisation, ist aber insbesondere die Flüchtlings- und die Asylpolitik der 27 EU-Staaten eines Nobelpreises nicht würdig. Wir erinnern uns: Unwürdige Zustände in Aufnahmelagern in vielen EU-Staaten, wenig Möglichkeiten für legale Einreise, das Auseinanderreißen von Familien durch Teilabschiebung, das kommt ja auch in Deutschland vor. Trotzdem nobelpreiswürdig? Löning: Ich kann die Kritik von Amnesty nachvollziehen und ich teile sie auch in Teilen. Was wir mit Flüchtlingen machen, das ist der Europäischen Union an vielen Stellen wirklich nicht würdig. Da müssen wir besser werden. Das gilt auch für Deutschland, wenn ich da an Debatten denke, die wir in den letzten Wochen und Monaten hatten wegen ein paar Tausend Leuten, die da gekommen sind. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, dass die Europäische Union das erfolgreichste Projekt zur wirklich dauerhaften Verbesserung von Menschenrechtssituationen ist. Denken Sie an Portugal, Griechenland, Spanien, drei rechte Diktaturen, die Rechtsstaaten sind, die Demokratien sind, und denken Sie an die ganzen Länder Osteuropas, die jetzt seit vielen Jahren die Menschenrechte respektieren, die einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben. Gerade wenn man sich mal anschaut, wie es in Polen aussieht, und wenn man das vergleicht mit der Ukraine und Weißrussland, dann weiß man, was die Europäische Union für eine großartige Leistung bei den Menschenrechten erreicht hat. Simon: Das heißt aber auch, dass Sie vielleicht in Zukunft öfter mal auch intern - Sie sind ja bei der Bundesregierung - darauf hinweisen, was in der deutschen Asyl-, Flüchtlingspolitik vielleicht anders gehandhabt werden könnte? Löning: Ich habe mich zu den Flüchtlingsfragen immer sehr deutlich geäußert. Ich habe sowohl Flüchtlingslager besucht, aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir als Deutsche aufgrund unserer Freiheit, aber auch aufgrund unseres Wohlstandes eine moralische Verpflichtung haben, Menschen zu helfen, denen es schlecht geht. Wir können das, wir sollten das machen und wir sollten nicht immer in solche hysterischen Debatten verfallen und Dinge behaupten, die einfach falsch sind. Deutschland kann ohne Probleme ein paar Hundert, ein paar Tausend Leute aufnehmen, das sollten wir auch tun. Simon: Das war Markus Löning, der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung (FDP). Wir haben ihn in Hanoi auf dem Flughafen erreicht, was Sie als Hörer vielleicht auch mitbekommen haben. Herr Löning, vielen Dank, dass Sie trotzdem mit uns gesprochen haben. Löning: Ja, sehr gerne. Danke! Simon: Auf Wiederhören. Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandradio macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. http://www.dradio.de/dlf/sendungen/interview_dlf/1945490/
......

Ton-Vinh Trinh-Do: Bootsflucht aus Vietnam

Ton-Vinh Trinh-Do war 13 Jahre alt, als er das erste Mal Schnee schmeckte. Das war im Dezember 1979 in seiner neuen Heimatstadt Speyer. Zu dem Zeitpunkt hatte Ton-Vinh Trinh-Do eine lebensgefährliche Flucht hinter sich: Um der Einberufung in die Armee zu entgehen, verließ er 1979 sein Heimatland Vietnam. Auf einem kleinen Boot irrte er mit anderen Flüchtlingen über das Südchinesische Meer – mit knappen Trinkwasservorräten und in ständiger Angst vor Piraten. Nach 13 Tagen strandete sein Boot an einer indonesischen Insel. Dort traf er auf eine deutsche Nonne des Dominikanerordens – ein großer Zufall, denn die Dominikaner waren für ihn keine Unbekannten: In Vietnam besuchte der Katholik regelmäßig ein Kloster des Ordens, mit dem Ziel, später Priester zu werden. Die deutsche Ordensschwester vermittelte ihm daraufhin einen Internatsplatz in Speyer. Wenig später nahm ihn eine deutsche Pflegefamilie auf. Im Rahmen einer Familienzusammenführung erhielten 1985 auch seine Eltern und Geschwister Asyl in der Bundesrepublik. Den Tag im Winter 1979, als Ton-Vinh Trinh-Do das erste Mal Schnee schmeckte, wird er so schnell nicht vergessen: Im Video „Es schneit“ erinnert er sich (Video oben). Weitere Ausschnitte aus Ton-Vinh Trinh-Dos Interview gibt es ab sofort auf der Internetseite vom www.gedaechtnis-der-nation.de">http://www.gedaechtnis-der-nation.de">“Gedächtnis der Nation”. http://blog.gedaechtnis-der-nation.de/?p=1141">http://blog.gedaechtnis-der-nation.de/?p=1141
......

US says does not endorse new China map in its passport

WASHINGTON: The US today said it does not endorse the new "controversial" Chinese map on its passport which depicts certain disputes territories as its own, causing a major diplomatic row in the region including with India. "No, it is not an endorsement. Our position, as you know on the South China Sea continues to be that these issues need to be negotiated among the stakeholders, among ASEAN and China, and you know a picture on a passport doesn't change that," State Department spokesperson, Victoria Nuland, told reporters at her daily news conference. Responding to questions on this issue, Nuland said her understanding is that there are certain basic international standards that have to be met in a passport. "You know stray maps that they include aren't part of it," she said. "As a technical legal matter, that map doesn't have any bearing on whether the passport is valid for US visa issuance or for entry into the United States...," she said. "I'm not sure whether we've had a chance to have that discussion with the Chinese, frankly, the first time this issue came to the attention of some of us was over the weekend when the passports started being rejected in various countries," she said. "So presumably from the perspective that it is considered provocative by some of those countries, we'll have a conversation about it, but in terms of the technical issue of whether the passport is...," she said. "I would expect that we'll probably have a conversation about the fact that this is considered difficult by some of the countries," Nuland said.http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/us-says-does-not-endorse-new-china-map-in-its-passport/articleshow/17380198.cms
......

Danke (*)

Ich danke Onkel Ho Chi Minh für den Krieg mit Millionen Toten. -Tôi cảm ơn ông Ho Chi Minh, cảm ơn ông đã tạo ra một cuộc chiến với hàng triệu xác chết       Ich danke dem Sozialismus für die Armut in Vietnam. -Tôi cảm ơn Xã Hội Chủ NGhĩa đã mang lại sự Nghèo Đói cho Việt nam Ich danke der Regierung in Vietnam für den Reichtum der Regierungs- und Parteimitglieder. - Tôi cảm ơn Chính quyền VN đã đẻ ra tầng lớp Nhà Nước giàu và đảng viên giàu sang phú quý.               Ich danke den Chinesen für die Besetzung der Paracel- und Spartly-Inseln im Ostmeer.  - Tôi cảm ơn Trung Cộng đã xâm lấn các hải đảo của VN tại Biển Đông.                 Ich danke der regimehörigen Polizei in Vietnam für die brutale Niederschlagung der antichinesischen Proteste.  - Tôi cảm ơn những tay chân mạng lưới Công an nhà nước VN với sự đàn  áp bắt bớ dã man dân lành khi họ biểu tình phản đối sự bất công.            Ich danke der Justiz in Vietnam für die Verurteilung der Regimegegner zu exorbitanten Strafen. - Tôi cảm ơn Luật lệ ở VN với những bộ luật kết án gia tăng đối những kẻ đối kháng chống lại chính quyền                 Ich danke den Medien und den politischen Aktivisten in den „zivilisierten Staaten“ für das Totschweigen dieser Verbrechen. Sie haben Zeit, gegen Tierversuche zu protestieren aber keine Zeit, das Mörderregime in Hanoi an den Pranger zu stellen.  -Tôi cảm ơn sự dấn thân can đảm của các nhà truyền thông báo chí và những nhà chính trị tham dự làn sóng "chính phủ dân sự " đã gióng tiếng nói chống lại cuộc bắt xúc vật làm thí nghiệm, nhưng họ lại hèn nhát không dám lên tiếng nói về chính quyền khát máu Hà  Nội.               Ich danke den internationalen Konzernen für die Ausbeutung der Arbeitskräfte in Vietnam und für die Zerstörung der Natur, für ihre gnadenlose Gier.  - Tôi cảm ơn những xí nghiệp hãng xưởng quốc tế về sự bốc lột sức lao động của công dân VN và cảm ơn sự tàn phá tài nguyên thiên nhiên của VN tôi chỉ vì lòng tham của họ.           Ich danke den progressiven Pazifisten für ihre pazifische Haltung: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen zu der Zerschlagung der Menschenrechte in Vietnam.  -Tôi cảm ơn những thái độ thờ ơ của những ai: không thấy, không nghe, không nói về sự chà đạp Nhân Quyền tại VN.                       Ich danke dem Regime in Hanoi für ihre rassistische Politik, die Minderheiten in Vietnam langsam aber systematisch auszurotten.  - Tôi cảm ơn chế độ CS Hà Nội về chính sách phân biệt chủng tộc, hủy diệt các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tuy chậm nhưng có hệ thống. Denn nur durch diese traurigen Tatsachen weiß ich, was Menschenrechte, Demokratie, Freiheit  und Umweltschutz bedeuten. Nhờ vào những sự thật đau lòng này cho tôi thấy rõ thế nào là Nhân Quyền, Dân Chủ, Tự Do và Bảo vệ Thiên Nhiên.           Dr. Thanh Nguyen-Brem/ Forum VN 21 Germany          Email: infanrix@aol.com (*) Tựa bài do BBT/TTĐQ đặt. BBT xin cám ơn tác giả.
......

Letzte Hoffnung Auswandern

Viele Vietnamesen wollen ihr Land verlassen, schreibt Leser Volker Breck*, der in Vietnam Familie hat. Die Löhne sinken, Bildung ist teuer und es drohen Ernteausfälle. In den vergangenen Jahren gab es in Vietnam einen Wirtschaftsboom – die Saigoner Geschäftsleute und die politischen Kader verdienten viel Geld. Sie investierten es eifrig in Immobilien, Autos und Luxusartikel; Importeure und die heimische Produktion haben profitiert. Nun aber ist die goldene Ära vorbei. Sowohl die Wirtschaftskrise im Westen als auch die Dominanz Chinas bedrängen die Entwicklung vieler Länder Südostasiens. Vietnam streitet mit dem großen Nachbarn China um einige Inselgruppen, wie die Spratly- und Paracel-Inseln, weil in deren Umgebung Erdöl vermutet wird. Erdölimporte werden immer teurer, gleichzeitig nimmt der krisengeplagte Westen weniger Waren ab und die Landesverteidigung bekommt immer höhere Priorität. Anzeige Das hat in Vietnam innenpolitische Folgen: Innerhalb der Kommunistischen Partei Vietnams wird um die Macht gerungen, die Bevölkerung leidet unter Versorgungsmängeln. Der Staat kürzt, wo er kann – die Gehälter von Lehrern sinken und die Schulgebühren überfordern die Landbevölkerung. Hinzukommt, dass Investitionen ausblieben. Besonders betrifft das die Bewässerungssysteme der Reisfelder im Norden und der Mitte Vietnams. Dort ging man davon aus, dass die Industrie den Reisanbau dort bald verdrängen würde. Das ist aber nicht der Fall. Nun steuert das Land auf eine doppelte Katastrophe zu. Erstens gibt es seit der Politik der Öffnung, Doi Moi genannt, Studien- und Schulgebühren. Da der Regierung Geld fehlt, steigen diese Gebühren. Zugleich sinken die Löhne: die staatlichen aufgrund des Sparprogramms, die in den Fabriken wegen der Absatzprobleme. Seit Mitte 2012 kostet der Besuch einer Grundschule 10 Millionen Dong pro Halbjahr (rund 370 Euro). Der Lohn eines Arbeiters in einer Schuhfabrik wurde auf etwa 2 Millionen Dong im Monat gekürzt. Seither gehen immer weniger Kinder zur Schule, denn Arbeiter und Bauern können sich das Schulgeld nicht mehr leisten. Analphabetismus nimmt zu. Zweitens zerstört die Vernachlässigung der Bewässerungssysteme einen Teil der jungen Reispflanzen. Im Jahr 2013 muss die Bevölkerung Vietnams mit einem deutlichen Ernteeinbruch rechnen. In Nord- und Mittelvietnam könnte es sogar zu Hungersnöten kommen. Es gibt zahlreiche Kritiker des Systems wie Paulus Le Son, To Phong Tan oder Le Quoc Quan. Viele von ihnen sitzen allerdings im Gefängnis oder müssen mit Überfällen von Unbekannten rechnen. In der jüngeren Generation macht sich Fatalismus breit. Wer kann, versucht ins Ausland zu kommen. *Der Artikel wurde unter einem Pseudonym veröffentlicht. Der volle Name des Autors ist der Redaktion bekannt. http://www.zeit.de/politik/2012-10/leserartikel-vietnam
......

Hugo Boss Preisträger 2012 ist Danh Vo

Danh Vo, 2009, anlässlich der Nominierungsausstellung zum Preis der Nationalgalerie für junge Kunst, Berlin   Aus der Reihe der nominierten Künstler Trisha Donnelly (USA), Rashid Johnson (USA), www.art-in.de/incmeldung.php?id=2166">http://www.art-in.de/incmeldung.php?id=2166" target="_blank" title=" Monika Sosnowska K21">Monika Sosnowska (Polen), Tris Vonna-Michell (UK) und Qiu Zhijie (China) wählte die Jury zum Danh Vo (Vietnam) zum diesjährigen Preisträger. Der mit 100.000 Dollar dotierte und alle zwei Jahre verliehene www.art-in.de/suche.php?q=HUGO%20BOSS%20PRIZE">http://www.art-in.de/suche.php?q=HUGO%20BOSS%20PRIZE" target="_blank">HUGO BOSS PRIZE wird seit 1996 vergeben. Er gilt als einer der renommiertesten Kunstpreise und wird von der Solomon R. Guggenheim Foundation verwaltet. Zur Jury 2012 gehörten, unter dem Vorsitz von Nancy Spector, Chefkuratorin an der Solomon R. Guggenheim Foundation, Magali Arriola, Curator, Colección Jumex, Ecatepec de Morelos, Mexico; Suzanne Cotter, Curator, Abu Dhabi Projekt, Solomon R. Guggenheim Foundation; Kate Fowle, Executive Director, Independent Curators International, New York; Nat Trotman, Associate Curator, Solomon R. Guggenheim Museum; and Theodora Vischer, Senior Curator at Large, Fondation Beyeler, Basel. Der Preisträger Danh Vo wurde 1975 auf der Insel Phu Quoc in Vietnam geboren. Als er mit seiner Familie versuchte, in einem selbst gebauten Boot von dort aus zu flüchten, wurden sie von einem dänischen Frachtschiff gerettet und nach Dänemark gebracht. Seit 2003 lebt der Künstler in Berlin. Biografisches verknüpft mit Geo­grafie, Politik, Geschichte und Kunst spielt eine wesentliche Rolle in Danh Vos Installationen aus Dokumenten, Fotos und Aneignungen von Arbeiten anderer Künstler. Dabei führt seine konzeptuelle Strategie und sein Spiel mit parallelen Welten immer wieder auf Fragen nach Identität, Tradition und Gegenwart zurück. - www.art-in.de/biografie.php?id=773&-Danh-Vo">http://www.art-in.de/biografie.php?id=773&-Danh-Vo" target="_blank" title="Danh Vo Biografie">weitere biografische Informationen - Zwischen 2007 und 2011 beschäftigen sich zahlreiche unserer Videos mit Danh Vo, www.art-in.de/incmeldung.php?id=1534&Video">http://www.art-in.de/incmeldung.php?id=1534&Video" target="_blank">blueorange 2007 und www.art-in-berlin.de/incbmeldvideo.php?id=1912">http://www.art-in-berlin.de/incbmeldvideo.php?id=1912" target="_blank">Video: Danh Vo über seine Arbeit auf der Berlin Biennale Seit der ersten Verleihung im Jahr 1996 sind der Amerikaner www.art-in.de/biografie.php?id=532&-Matthew-Barney">http://www.art-in.de/biografie.php?id=532&-Matthew-Barney" target="_blank" title="Matthew Barney Biografie">Matthew Barney, der Schotte www.art-in.de/biografie.php?id=771&-Douglas-Gordon">http://www.art-in.de/biografie.php?id=771&-Douglas-Gordon" target="_blank" title="Douglas Gordon Biografie">Douglas Gordon, die slowenische Künstlerin Marjetica Potrc, der Franzose Pierre Huyghe, der aus Thailand stammende Künstler Rirkrit Tiravanija, die britische Künstlerin Tacita Dean, die palästinensische Künstlerin Emily Jacir und Hans-Peter Feldmann aus Deutschland ausgezeichnet worden.www.hugoboss-prize.com">http://www.hugoboss-prize.com" target="_blank">hugoboss-prize.com.www.art-in.de/incmeldung.php?id=2851&-Hugo-Boss-Preistraeger-2012-ist-Da...">http://www.art-in.de/incmeldung.php?id=2851&-Hugo-Boss-Preistraeger-2012..." target="_blank">www.art-in.de/incmeldung.php?id=2851&-Hugo-Boss-Preistraeger-2012-ist-Da...">http://www.art-in.de/incmeldung.php?id=2851&-Hugo-Boss-Preistraeger-2012...
......

Asean über Menschenrechte„Südostasiatische Union“ verabschiedet umstrittene Erklärung

http://www.focus.de/politik/ausland/asean-ueber-menschenrechte-suedostas... Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia ASEAN đã ra Văn Bản về Nhân Quyền có nhiều điểm còn gây tranh cãi. Sau khi một thời gian kéo dài, cuối cùng cộng đồng ĐNA „ASEAN“ cũng đã thông qua về bản Tuyên Bố Nhân quyền. Văn bản này gây nên sự tranh cãi, vì nó nói lên sự hạn chế, có liên quan tới An ninh Quốc gia hoặc ảnh hưởng tới những nhà có lương tâm trong khu vực Châu Á. PHNOM PENH. "Nỗi lo lắng xấu nhất của chúng tôi đã đến như dự đoán," ông Phil Robertson, thuộc tổ chức Nhân quyền Human Rights Watch (HRW). Ông nói tiếp: "Bản Tuyên Cáo này tạo ra các lỗ hổng mà các thành viên ASEAN có thể sử dụng hầu lạm dụng để chà đạp quyền làm người". Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan giải thích: "Văn bản này có thể để Bảo vệ và thực hiện Quyền Làm Người ở các nước ASEAN một cách hợp lý." Các quốc gia nằm trong khối ASEAN gồm 10 quốc gia đặc biệt như Miến Điện, nơi mà nhiều tù nhân chính trị còn bị bắt bớ trong lao tù, như Việt Nam, nơi mà các nhà phê bình chính quyền đang bị bắt giữ với sự vu khống là tuyên truyền chống lại nhà nước, và Campuchia, nơi Thủ tướng Hun Sen kể từ năm 1985 nắm chính quyền và Công đoàn, thì những người hoạt động về Môi trường và Nhân Quyền đã bị sát hại tàn ác. Đề tài về Nhân Quyền được đặt hàng đầu trên chương trình Nghị Sự khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến Miến Điện vào hôm thứ Hai. Đất nước này sau nhiều thập niên nằm trong tay của chế độ quân sự độc tài, mới được cải cách đổi mới trong gần hai năm thôi. Những nhà hoạt động cho Nhân Quyền đã kêu gọi Obama lên tiếng giải quyết: Phải thả hết tất cả những tù nhân chính trị và hiện tình đối xử phân biệt chủng tộc thiểu số Hồi giáo Rohingya. Nếu thực hiện theo quan điểm của họ, thì TT Obama cho rằng đó có thể gây khó khăn trong chuyến viếng thăm của ông tại những nơi này, chuyến viếng thăm này chỉ là khởi đầu của một con đường dài của cải cách. TT Obama sau đó sẽ tiếp tục vào dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN. Ông đã đến Thái Lan vào ngày Chủ nhật vừa qua. Các nước ASEAN muốn ngày thứ hai của Hội nghị Thượng đỉnh là Một Khởi Đầu để cho các cuộc đàm phán về khu vực thương mại khổng lồ Châu Á. Cuộc Hội Nghị Thương Mại đó quan trọng thậm chí bao gồm đến hơn ba tỷ người: Khu vực ASEAN cộng với Trung Quốc, Nhật Bản và các nước láng giềng. Bản dịch: Dr. Dương Hồng Ân ********** BBT/TTĐQ xin cám ơn dịch giả.
......

Kampagne Millionen Herzen – Eine Stimme

Menschenrechte für die vietnamesischen Gewissensgefangenenhttp://www.democracyforvietnam.net An: Frau Laura Dupuy, Vorsitzende des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen Frau Catherine Ashton, Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Frau Barbara Lochbihler, Vors. des Unterausschusses des EU-Parlaments für Menschenrechte Herrn Bob Carr, Außenminister von Australien Herrn John Baird, Außenminister von Kanada Herrn Laurent Fabius, Außenminister von Frankreich Herrn Guido Westerwelle, Außenminister von Deutschland Herrn Koichiro Genba, Außenminister von Japan Herrn Uri Rosenthal, Außenminister von den Niederlanden Herrn Espen Barth Eide, Außenminister von Norwegen Herrn Didier Burkhalter, Außenminister von der Schweiz Herrn Willian Hague, Außenminister von Großbritanien Frau Hillary Clinton, Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika Angesichts der zunehmenden Forderungen des Volkes nach politischen Veränderungen reagiert das Regime der Sozialistischen Republik Vietnam mit Maßnahmen der Kontrolle des Internets, mit willkürlichen Verhaftungen und Scheingerichtsverhandlungen, um seine Politik der Unterdrückung gegen das eigene Volk zu intensivieren. Obwohl die Hanoier Machthaber dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen beigetreten sind, schreiten sie fort, die UN-Menschenrechtscharta und den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zu missachten. Anlässlich des Internationalen Tages der Menschenrechte rufen wir die Völkergemeinschaft dazu auf, die vietnamesischen Stimmen des Gewissens zu unterstützen: die Bloggers Dieu-Cay (Nguyen Van Hai), Ta Phong Tan, Paulus Le Son; die Demokratie-Aktivisten Nguyen Quoc-Quan und Tran Huynh Duy Thuc; die Musiker Viet Khang und Tran Vu Anh Binh; den Menschenrechtsanwalt Cu Huy Ha Vu und Hr. Pfarrer Nguyen Van Ly. Diese und andere Vietnamesen, die ihr Land lieben, haben auf friedlicher Weise ihre Anliegen bezüglich politischer Reformen, Religionsfreiheit und sozialer Gerechtigkeit zum Ausdruck gebracht. Viele vietnamesische Gewissensgefangenen müssen Zwangsarbeit leisten, werden körperlich malträtiert und bekommen keine medizinische Behandlung. Nach Angaben internationaler Menschenrechtsorganisationen sind zwei Fälle besonders zu beachten: die Landrechts-Aktivistin Tran Thi Thuy und die Arbeitnehmerrechts-Aktivistin Do Thi Minh Hanh. Wir, die Unterzeichnenden appellieren an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union und an andere demokratische Staaten: UN-Sonderberichtserstatter und Botschaftsvertreter zu beauftragen, in Vietnam die willkürlichen Verhaftungen, die Misshandlungen im Gefängnis und den Missbrauch der Gesetze zu untersuchen Die Machthaber in Vietnam aufzufordern die UN-Menschenrechtscharta zu respektieren und die Paragrafen 79 und 88 des Strafgesetzbuches aufzuheben, da diese Paragrafen dazu genutzt werden, um willkürlich Menschen zu inhaftieren. Die Machthaber in Vietnam aufzufordern alle politischen Gefangenen sofort und bedingungslos frei zu lassen. Im Namen der Gewissensgefangenen rufen wir die Völkergemeinschaft dazu auf, die vietnamesischen Machthaber verantwortlich für die Gesundheit und die Entrechtung der Demokratie-Aktivisten zu machen. Bitte unterschreiben Sie unter dem Link: www.democracyforvietnam.net
......

Pages