Thư ngỏ của TS.Josef Bordat về thỉnh nguyện thư ông gửi Quốc Hội Đức trình bày tình hình nhân quyền tồi tệ tại Viet Nam.

5. Januar 2013
About the Petition „Verbesserung der Menschenrechtssituation in Vietnam“

 
Ladies and gentlemen,
Thưa quý vị,

for I received a lot of mails in the last days, expressing solidarity and gratitude, and some Vietnamese bloggers mentioned the petition, I first of all want to express my deep joyousness about the fact, that together we really can move something – for the good of the arrested dissidents in Vietnam. I have to admit, that I am not able to read and understand Vietnamese language, so if anybody wants to stay in contact, it would be necessary to use English or German for conversation.
Trong những ngày qua tôi nhận được nhiều mails tỏ ý đoàn kết và cảm ơn. Vài Bloggers Việt cũng nhắc đến bản thỉnh nguyện thư. Trước tiên tôi xin thưa cùng quý vị tôi hết sức vui mừng là chúng ta khi cùng hợp tác sẽ thực hiện được nhiều chuyện – giúp cho những nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù tại Việt Nam được an toàn. Tôi thừa nhận là không đọc và hiểu được tiếng Việt, nên khi ai muốn liên lạc với tôi thì xin dùng tiếng Anh hay tiếng Đức.

I was asked about my motivation. I started this petition as a private person, not represanting any Political Party or NGO. As a Catholic blogger I am emotionally involved into the different cases of politically motivated trials against Catholic bloggers in Vietnam. Although I do not know anyone personally, I feel free enough to call them „collegues“. I hope they will take this as a token of my esteem. I am, by the way, not an expert on Vietnam. So, I had to learn that there are much more cases ongoing. That once more shows to me the deep need for the petition.
Người ta hỏi tôi về động lực (viết thỉnh nguyện thư). Tôi khởi xướng thỉnh nguyện thư với tư cách cá nhân, không đại diện cho đảng phái chính trị hay các tổ chức xã hội dân sự nào. Là một người Blogger công giáo, tôi đã quan tâm đến nhiều trường hợp người Blogger công giáo Việt Nam bị đưa ra tòa. Tôi không quen cá nhân ai, nhưng tôi cảm thấy họ là “đồng nghiệp”. Tôi hy vọng họ chấp nhận lòng quý mến của tôi dành cho họ. Tôi cũng không phải là chuyên gia về Việt Nam. Tuy vậy tôi biết là còn có rất nhiều trường hợp (bắt bớ) đang diễn ra, khiến tôi thấy có nhu cầu sâu xa phải viết thỉnh nguyện thư.

I was asked about the legal status of the petition. This petition calls for action within the parlamentary process of legislation in Germany in order to empower the German Government, especially the Minister for Foreign Affairs, to intervene for the good of any dissident, holding Vietnam to account for the protection of Human Rights, i. e. the freedom of religion, of opinion, and of the press.
Người ta hỏi tôi về sự hợp pháp của thỉnh nguyện thư. Thỉnh nguyện thư này kêu gọi Quốc Hội nên có hành động trong khuôn khổ luật pháp nước Đức, trao quyền hành cho chính phủ Đức, đặc biệt Bộ Ngoại Giao Đức can thiệp cho các nhà bất đồng chính kiến được an toàn, đòi hỏi Việt Nam tôn trọng, bảo vệ nhân quyền: đó là các quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng và tự do báo chí.

I was asked about posibilities to act additionally. In the moment, there a two posibilities to sign the same petition, one here and one there. You may sign one of them or both. In the end the votes are not counted twice. There is no exact number to be reached in order to get the petition accepted; the goal is to reach 1000 signers.
Người ta hỏi tôi có thể làm gì thêm được không. Có hai cách ký cùng một bản thỉnh nguyện, một ở chỗ này và một ở chỗ kia (xin coi chú thích phía dưới). Bạn có thể ký ở cả hai nơi. Nhưng cuối cùng một chữ ký không được đếm là hai.
Không có một con số nhất định nào mà dựa theo đó bản thỉnh nguyện được chấp thuận; chỉ tiêu của thỉnh nguyên thư là đạt được 1.000 chữ ký.

Furthermore the number of signers does only indicate a certain need for the German Government to negotiate the petition; there is, as far as I know, no obligation to do so. On the other hand, the more signers express their attitude, the better. So: Every single vote counts to keep (first of all: to get) the topic into media and, as a result, into public awareness.
Ngoài ra số chữ ký là một hình thức bày tỏ cho chính phủ Đức thấy cần phải quan tâm xét đến bản thỉnh nguyện và như tôi biết, không bắt buộc họ phải hành động. Mặt khác, có càng nhiều chữ ký bày tỏ quan điểm, thái độ của mình thì càng tốt. Mỗi chữ ký đều có giá trị, nhất là kêu gọi được sự chú trọng của truyền thông và nhận thức của dư luận.

It also may be, that beside of the legislation members of German Government get to know the cases and act under their general competence to promote Human Rights in the World. That does mean, there is no need for a special mandate concerning Vietnam, but for the awareness, that in Vietnam Human Rights are harmed systematically – and that seems to be the case. So: Please spread the massage broadly!
Có thể là giới lập pháp trong chính phủ Đức khi biết đến các trường hợp (vi phạm nhân quyền) sẽ xúc tiến bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu chứ không chỉ riêng cho Việt Nam, dù thế họ sẽ nhận thức rõ được là nhân quyền tại Việt Nam bị vi phạm trầm trọng.
Xin quý vị phổ biện rộng rãi thỉnh nguyện thư.

Thank you all! God bless you!
Cảm ơn quý vị. Chúa ban phúc lành cho quý vị.

Yours sincerely,
Thân kính

Josef Bordat

Chú thích:
Chỗ này: https://www.openpetition.de/petition/online/verbesserung-der-menschenrec...
Chỗ kia: http://www.petitionen24.com/verbesserung_der_menschenrechtssituation_in_...